نمونه شعری در وصف

غزل ویژه از طرف آقای وحید به ندا خانوم

 موضوع : عشق ورزی و بازگشت رابطه

نکته مهم : تمامی شعرها و داستان ها فقط و فقط در صورت تمایل سفارش دهنده در صفحه قرار داده می شوند

جهت خواندن داستان مربوط به این شعر روی جزئیات بیشتر کلیک کنید

نمونه شعری در وصف

غزل ویژه از طرف آقای علی به سارا خانوم

موضوع : عشق ورزی .

نکته مهم: تمامی شعرها و داستان ها فقط و فقط در صورت تمایل سفارش دهنده در صفحه قرار داده میشوند .

جهت خواندن داستان مربوط به این شعر روی جزئیات بیشتر کلیک کنید

نمونه شعری در وصف

غزل ویژه از طرف خانوم مهدیه به آقای تورج

موضوع : عشق ورزی
فرزندان : آراد و آرسین
نکته مهم: تمامی شعرها و داستان ها فقط و فقط در صورت تمایل سفارش دهنده در صفحه قرار داده میشوند .

جهت خواندن داستان مربوط به این شعر روی جزئیات بیشتر کلیک کنید

نمونه شعری در وصف

نمونه شعر غزل ویژه از طرف خانوم فاطمه به آقای حجت

موضوع : عشق ورزی و تبریک تولد 

نکته مهم : تمامی شعرها و داستان ها فقط و فقط در صورت تمایل سفارش دهنده در صفحه قرار داده می شوند .

جهت خواندن داستان مربوط به این شعر روی جزئیات بیشتر کلیک کنید

نمونه شعری در وصف

غزل ویژه از طرف آقای صادق به خانوم گل آرا

موضوع : عشق ورزی .
نکته مهم: تمامی شعرها و داستان ها فقط و فقط در صورت تمایل سفارش دهنده در صفحه قرار داده میشوند .

جهت خواندن داستان مربوط به این شعر روی جزئیات بیشتر کلیک کنید

نمونه شعری در وصف

غزل ویژه از طرف آقای رامتین به بهار خانوم

موضوع : عشق ورزی .
نکته مهم: تمامی شعرها و داستان ها فقط و فقط در صورت تمایل سفارش دهنده در صفحه قرار داده میشوند .

جهت خواندن داستان مربوط به این شعر روی جزئیات بیشتر کلیک کنید

نمونه شعری در وصف

غزل ویژه از طرف آقای نادر به خانوم مرجان

موضوع : عشق ورزی .

فرزندان : ایلیا و جانان

نکته مهم: تمامی شعرها و داستان ها فقط و فقط در صورت تمایل سفارش دهنده در صفحه قرار داده میشوند .

جهت خواندن داستان مربوط به این شعر روی جزئیات بیشتر کلیک کنید

نمونه شعری در وصف

غزل ویژه از طرف آقای احسان به مریم خانوم

موضوع : عشق ورزی و تلاش برای بازگرداندن عشق از دست رفته
نکته مهم: تمامی شعرها و داستان ها فقط و فقط در صورت تمایل سفارش دهنده در صفحه قرار داده میشوند .

جهت خواندن داستان مربوط به این شعر روی جزئیات بیشتر کلیک کنید

نمونه شعری در وصف

غزل ویژه از طرف خانوم غزل به آقا محمد

موضوع : سالگرد ازدواج .

نکته مهم: تمامی شعرها و داستان ها فقط و فقط در صورت تمایل سفارش دهنده در صفحه قرار داده می شود .

جهت خواندن داستان مربوط به این شعر روی جزئیات بیشتر کلیک کنید

نمونه شعری در وصف

غزل ویژه از طرف زینب خانوم به رفیق شفیق شون خانوم فرانک.

موضوع : قدردانی از رفاقت و تولد فرانک

نکته مهم : تمامی شعرها و داستان ها فقط و فقط در صورت تمایل سفارش دهنده در صفحه قرار داده می شوند

جهت خواندن داستان مربوط به این شعر روی جزئیات بیشتر کلیک کنید

نمونه شعری در وصف

غزل ویژه از طرف آقای امیر به خانوم فریناز

موضوع : عشق ورزی و ازدواج

نکته مهم: تمامی شعرها و داستان ها فقط و فقط در صورت تمایل سفارش دهنده در صفحه قرار داده میشوند .

جهت خواندن داستان مربوط به این شعر روی جزئیات بیشتر کلیک کنید

نمونه شعری در وصف

غزل ویژه از طرف بهار خانوم به آقای پندار

موضوع : عشق ورزی

نکته مهم : تمامی شعرها و داستان ها فقط و فقط در صورت تمایل سفارش دهنده در صفحه قرار داده می شوند

جهت خواندن داستان مربوط به این شعر روی جزئیات بیشتر کلیک کنید